Eo Giأ³ cأ³ gأ¬? Kinh nghiل»‡m ؤ‘i Eo Giأ³ Quy Nhئ،n chئ،i tل؛¹t ga cل؛£ ngأ y

07/04/2023 20335

ؤگل؛؟n Eo Giأ³ Quy Nhئ،n check-in con ؤ‘ئ°ل»ng ؤ‘i bل»™ ven biل»ƒn hot nhل؛¥t hأ¨ nأ y. Eo Giأ³ hoang sئ، vأ kل»³ vؤ© khأ´ng thua bل؛¥t kل»³ vأ¹ng biل»ƒn nأ o ل»ں miل»پn Trung Viل»‡t Nam thل؛m chأ lأ ل»ں trأھn thل؛؟ giل»›i. ؤ‘ل»‹a ؤ‘iل»ƒm du lل»‹ch Quy Nhئ،n nأ y nhئ° 1 ؤ‘iل»پu kل»³ diل»‡u nل؛±m giل»¯a nhل»¯ng rل؛·ng nأ؛i ؤ‘أ،, mأ bل؛،n phل؛£i tأ¬m hiل»ƒu, khأ،m phأ، mل»›i ؤ‘ل؛؟n ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘أ³. Khi ؤ‘ل؛؟n ؤ‘ئ°ل»£c rل»“i, bل؛،n sل؛½ bل؛¯t ؤ‘ل؛§u أ، ل»‘ liأھn hل»“i bل»ںi mأ u nئ°ل»›c trong xanh vأ´ cأ¹ng mئ°ل»›t mل؛¯t. Eo giأ³ cأ ng hأ¹ng vل»¹ hئ،n bل»ںi nhل»¯ng vأ،ch nأ؛i ؤ‘أ، cao vل»›i cأ،c hأ¬nh thأ¹ lل؛، mل؛¯t أ´m trل»چn cل؛£ vأ¹ng biل»ƒn, bل»ںi cل؛£m giأ،c nل؛±m trأھn nhل»¯ng tل؛£ng ؤ‘أ،, nghe giأ³ biل»ƒn thل»•i bأھn tai, bأ¬nh yأھn khأ´ng thل»ƒ tل؛£.

Eo giأ³ nل؛±m ل»ں ؤ‘أ¢u ?

Eo Giأ³ nل؛±m trأھn ؤ‘ل»‹a bأ n xأ£ Nhئ،n Lأ½, cأ،ch thأ nh phل»‘ Quy Nhئ،n khoل؛£ng 20 km, Eo Giأ³ lأ mل»™t ؤ‘ل»‹a danh du lل»‹ch Quy Nhئ،n mل»›i mأ du khأ،ch khi ؤ‘ل؛؟n du lل»‹ch Quy Nhئ،n nأ y ؤ‘ل»پu muل»‘n ghأ© tham quan. Tأھn gل»چi Eo Giأ³ bل؛¯t nguل»“n tل»« hأ¬nh dأ،ng ؤ‘ل»‹a lأ½ cل»§a khu vل»±c nأ y, ؤ‘ل»©ng tل»« trأھn cأ،c mل»ڈm ؤ‘أ، xung quanh nhأ¬n xuل»‘ng bل؛،n sل؛½ thل؛¥y mل»™t eo biل»ƒn nhل»ڈ ؤ‘ئ°ل»£c che chل؛¯n bل»ںi hai dأ£y nأ؛i nhئ° mل»™t vأ²ng tay أ´m gل»چn bأ£i biل»ƒn tuyل»‡t ؤ‘ل؛¹p ل»ں ؤ‘أ¢y.

Tل»« trung tأ¢m thأ nh phل»‘ Quy Nhئ،n ؤ‘ل؛؟n Eo Giأ³ mل؛¥t khoل؛£ng chل»«ng 30 phأ؛t. Trأھn cung ؤ‘ئ°ل»ng ؤ‘ل؛؟n Eo Giأ³, du khأ،ch sل؛½ ngل»، ngأ ng vل»›i phong cل؛£nh nأ؛i non kل»³ vل»¹ nأھn thئ،, tiل؛؟ng giأ³ thل»•i vi vu, nhل»¯ng bأ£i cأ،t vأ ng أ³ng cuل»™n nhل؛¹ theo cئ،n giأ³ tل؛،o thأ nh tل»«ng ؤ‘ئ°ل»ng vأ¢n tuyل»‡t ؤ‘ل؛¹p dل»چc theo hai bأھn ؤ‘ئ°ل»ng.

>>> Xem thأھm : Kinh nghiل»‡m ؤ‘i Kل»³ Co Eo Giأ³ 1 ngأ y

Eo Giأ³ cأ³ gأ¬ ?

Eo Giأ³ Quy Nhئ،n lأ 1 trong 2 ؤ‘ل»‹a ؤ‘iل»ƒm du lل»‹ch ؤ‘ل»ƒ lل؛،i nhiل»پu ل؛¥n tئ°ل»£ng nhل؛¥t vل»›i mأ¬nh trong chuyل؛؟n du lل»‹ch Quy Nhئ،n tل»± tأ؛c vل»«a rل»“i. Mأ¬nh xin chia sل؛» tل»›i bل؛،n nhل»¯ng ؤ‘iل»پu thأ؛ vل»‹ ؤ‘أ³ bل؛±ng chأnh cل؛£m nhل؛n cل»§a mأ¬nh, kأ¨m vل»›i ؤ‘أ³ lأ cأ،ch di chuyل»ƒn ؤ‘ل؛؟n Eo Giأ³ – mل»™t ؤ‘ل»‹a ؤ‘iل»ƒm du lل»‹ch nhل؛¥t ؤ‘ل»‹nh phل؛£i tل»›i khi ؤ‘i du lل»‹ch Quy Nhئ،n!

Phل؛£i nأ³i thل؛t rل؛±ng trئ°ل»›c khi tل»›i Eo Giأ³, mأ¬nh cإ©ng chئ°a tأ¬m hiل»ƒu bل؛¥t kأ¬ thأ´ng tin hay hأ¬nh ل؛£nh nأ o cل؛£, chل»‰ ؤ‘i vأ¬ mل»چi ngئ°ل»i trong ؤ‘oأ n rل»§ rأھ vأ cإ©ng chل»‰ biل؛؟t rل؛±ng ؤ‘أ¢y lأ ؤ‘ل»‹a ؤ‘iل»ƒm du lل»‹ch nأھn ghأ© qua khi tل»›i Quy Nhئ،n. Vل؛y mأ Eo Giأ³ lل؛،i ؤ‘ل»ƒ lل؛،i ل؛¥n tئ°ل»£ng tuyل»‡t vل»i vل»›i mأ¬nh nhل؛¥t trong chuyل؛؟n du lل»‹ch Quy Nhئ،n vل»«a rل»“i, chل»‰ sau Kل»³ Co, Kل»³ Co thأ¬ mأ¬nh sل؛½ giل»›i thiل»‡u ngay sau video nأ y luأ´n nhأ©

ؤگiل»پu ل؛p vأ o mل؛¯t du khأ،ch khi vئ°ل»£t qua con ؤ‘ئ°ل»ng nho nhل»ڈ ؤ‘ل»ƒ ؤ‘i ra Eo Giأ³ lأ mل»™t khأ´ng gian choأ،ng ngل»™p khi nئ°ل»›c biل»ƒn trong vأ xanh ngل؛¯t ؤ‘ئ°ل»£c giل»¯ trong mل»™t cأ،i eo biل»ƒn gل»“m nhل»¯ng vأ،ch ؤ‘أ، to nhل»ڈ cل»±c ؤ‘ل؛¹p. Trأھn nأ y cأ³ 1 cأ،i chأ²i, cأ³ trئ°ng bأ y mل»™t dأ£y nأ؛i ؤ‘أ، thu nhل»ڈ, hأ¬nh nhئ° lأ biل»ƒu trئ°ng cho khu Eo Giأ³ nأ y thأ¬ phل؛£i.

Nل؛؟u cأ،c bل؛،n di chuyل»ƒn vل»پ phأa bأھn phل؛£i con ؤ‘ئ°ل»ng nhل»ڈ nhل»ڈ lأ mل»™t khu ؤ‘ل؛¥t ل»ں trأھn cao giأ³ lل»™ng thأ´i rل»“i, mل»™t gأ³c nhأ¬n khأ،c vل»پ Eo Giأ³ rل؛¥t ؤ‘أ،ng nhأ¬n.

ؤگiل»ƒm tiل؛؟p theo bل؛،n sل؛½ thل؛¥y cل»±c kأ¬ ل؛¥n tئ°ل»£ng lأ con ؤ‘ئ°ل»ng dأ i cأ³ lأ،t ؤ‘أ، dل؛«n xuل»‘ng biل»ƒn, cأ³ hأ ng rأ o cل»±c “ل؛£oâ€, thل»ڈa sل»©c cho bل؛،n lئ°u lل؛،i nhل»¯ng tل؛¥m hأ¬nh khiل؛؟n bل؛،n bأ¨ phل؛£i xuأ½t xoa, ghen tل»‹. ؤگi dل»چc con ؤ‘ئ°ل»ng nأ y lأ xuل»‘ng tل»›i chل»— bأ£i ؤ‘أ، sأ،t biل»ƒn. Trأھn ؤ‘ئ°ل»ng ؤ‘i bل؛،n ؤ‘ل»ƒ أ½ bأھn tay trأ،i cأ³ 1 ؤ‘oل؛،n cأ³ mل؛¥y khل»‘i ؤ‘أ، to ؤ‘ل»“ sل»™, tأ،ch biل»‡t vل»›i nأ؛i ؤ‘أ،, nhأ¬n tل»« trأھn xuل»‘ng ؤ‘أ£ cل»±c kل»³. Nل؛؟u cأ³ sأ³ng biل»ƒn ؤ‘ل؛p vأ o nل»¯a thأ¬ nhأ¬n ؤ‘ل؛¹p cل»±c luأ´n.

Nhئ°ng nئ،i mأ¬nh thأch nhل؛¥t vأ muل»‘n ل»ں lل؛،i mأ£i mأ khأ´ng muل»‘n rل»i ؤ‘أ³ lأ khu bأ£i ؤ‘أ، phأa dئ°ل»›i. Mل»™t bأ£i ؤ‘أ، cإ©ng khأ، rل»™ng vل»›i rل؛¥t nhiل»پu tل؛£ng ؤ‘أ، nhل»ڈ xل؛؟p dل»چc bأ£i biل»ƒn. Chل»— nأ y khأ، nأ´ng nأھn bل؛،n cأ³ thل»ƒ chأ¨o lأھn vأ ra chئ،i cإ©ng ؤ‘ئ°ل»£c, nhئ°ng khأ، lأ trئ،n, ؤ‘أ، khأ، nhل»چn nأھn bل؛،n phل؛£i thل؛t cل؛©n thل؛n! chل»— nأ y trئ،n trل»£t khأ´ng khأ،c gأ¬ ل»ں Hأ²n Yل؛؟n tل؛،i Phأ؛ Yأھn ؤ‘أ¢u nha, mأ¬nh tأ© dل؛p ؤ‘ل؛§u gل»‘i, bأ n chأ¢n bل»‹ san hأ´ cل؛¯t 5 6 vل؛؟t.

Nل؛؟u thأch cل؛£m giأ،c vل»پ vل»›i thiأھn nhiأھn hئ،n nل»¯a thأ¬ bل؛،n hأ£y ؤ‘ئ°a 2 chأ¢n ra trئ°ل»›c, thل؛£ lل»ڈng, hأt thل»ں khأ´ng khأ trong lأ nh, thoأ،ng mأ،t ل»ں ؤ‘أ¢y, vأ´ lo vأ´ nghؤ© ngل؛¯m sأ³ng biل»ƒn ؤ‘ل؛p vأ o nhل»¯ng tل؛£ng ؤ‘أ،… Mل»™t cأ،i cل؛£m giأ،c thل»ڈa mأ£n nhل؛¥t mأ mأ¬nh trل؛£i qua trong nhل»¯ng lل؛§n ؤ‘i chئ،i ل»ں bأ£i biل»ƒn!!!

Hئ°ل»›ng dل؛«n ؤ‘i Eo Giأ³

Du rل؛±ng ؤ‘أ£ ؤ‘ئ°ل»£c phأ،t hiل»‡n tل»« khأ، lأ¢u nhئ°ng Eo Giأ³ chل»‰ thu hأ؛t ؤ‘ئ°ل»£c nhل»¯ng ngئ°ل»i ئ°a du lل»‹ch mل؛،o hiل»ƒm vأ¬ cung ؤ‘ئ°ل»ng ؤ‘ل؛؟n ؤ‘أ¢y khأ، vل؛¥t vل؛£, du khأ،ch phل؛£i bؤƒng qua ؤ‘ل؛§m Thل»‹ Nل؛،i hoل؛·c ؤ‘i ghe mأ،y tل»« bل؛؟n Hأ m Tل» rل»“i lأھnh ؤ‘أھnh trأھn biل»ƒn mل»›i ؤ‘ل؛؟n ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘أ¢y. Giل» thأ¬ ngئ°ل»i ta ؤ‘i bل؛±ng Cل؛§u Thل»‹ Nل؛،i lأ nhiل»پu rل»“i chل»© أt ai ؤ‘i ghe nل»¯a. Eo Giأ³ vل»›i vل؛» ؤ‘ل؛¹p ngل»، ngأ ng cل»§a mأ¬nh nhanh chأ³ng trل»ں thأ nh ؤ‘iل»ƒm tham quan ؤ‘ل؛§y hل؛¥p dل؛«n cل»§a du khأ،ch trong vأ ngoأ i tل»‰nh.

ؤگل»ƒ ؤ‘i ؤ‘ل؛؟n Eo Giأ³, phئ°ئ،ng tiل»‡n thأch hل»£p nhل؛¥t lأ xe gل؛¯n mأ،y. Hoل؛·c nل؛؟u bل؛،n nأ o book tour tham quan Kل»³ Co Eo Giأ³ thأ¬ cأ،c sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ئ°a ؤ‘i bل؛±ng xe ؤ‘iل»‡n khأ، thأch thأ؛ nha. ؤگi chل»‰ cأ³ 5p lأ tل»›i nئ،i.

Nhئ°ng ؤ‘ل»ƒ ؤ‘ل؛؟n ؤ‘ئ°ل»£c chل»— nأ y thأ¬ tل»« thأ nh phل»‘ Quy Nhئ،n, du khأ،ch bل؛¯t ؤ‘ل؛§u xuل؛¥t phأ،t vل»پ ؤ‘ل؛§m Thل»‹ Nل؛،i, ؤ‘i qua cأ¢y cل؛§u vئ°ل»£t biل»ƒn cأ¹ng tأھn ؤ‘ل»ƒ ؤ‘ل؛؟n Eo Giأ³. ؤگأ¢y lأ cung ؤ‘ئ°ل»ng lأ½ tئ°ل»ںng cho du khأ،ch ئ°a thأch thiأھn nhiأھn vأ¬ phong cل؛£nh tuyل»‡t ؤ‘ل؛¹p hai bأھn ؤ‘ئ°ل»ng. Tل»« trأھn cل؛§u Thل»‹ Nل؛،i, du khأ،ch cأ³ thل»ƒ hئ°ل»›ng tل؛§m mل؛¯t ؤ‘ل»ƒ nhأ¬n ngل؛¯m mل»™t mأ u xanh bao la cل»§a khu ؤ‘ل؛§m nأ y. Bؤƒng qua cأ¢y cل؛§u lأ con ؤ‘ئ°ل»ng nhل؛¥p nhأ´ vل»›i ؤ‘ل»“i cأ،t trل؛¯ng mل»‹n chل؛،y dأ i hai bأھn khأ´ng dل»©t.

Nأ©t ؤ‘ل»™c ؤ‘أ،o ل»ں Eo Giأ³

Nأ©t ؤ‘ل»™c ؤ‘أ،o nhل؛¥t ل»ں Eo Giأ³ lأ ؤ‘أ، vأ nئ°ل»›c. Sل»± bأ o mأ²n cل»§a nئ°ل»›c vأ giأ³ ؤ‘أ£ tل؛،o nأھn 19 hang chim yل؛؟n ل»ں ؤ‘أ¢y vل»›i nhل»¯ng cأ،i tأھn rل؛¥t ngل»™ nghؤ©nh: hang Kل»³ Co, hang Ba Nghأ©, hang sل»©c Khل»ڈe, hang Dئ،i… biل؛؟n bأ،n ؤ‘ل؛£o Phئ°ئ،ng Mai thأ nh vأ¹ng cأ³ chim yل؛؟n ؤ‘ل؛£o nhiل»پu thل»© 2 ل»ں nئ°ل»›c ta sau Nha Trang.

Lأ mل»™t ؤ‘iل»ƒm du lل»‹ch Quy Nhئ،n mل»›i nل»•i nأھn Eo Giأ³ vل؛«n cأ²n giل»¯ ؤ‘ئ°ل»£c cho mأ¬nh vل؛» ؤ‘ل؛¹p tل»± nhiأھn ؤ‘ل؛§y hoang sئ،. ؤگل؛؟n ؤ‘أ¢y vأ o buل»•i sأ،ng sل»›m, du khأ،ch cأ³ thل»ƒ chل»چn cho mأ¬nh mل»™t phiل؛؟n ؤ‘أ، phل؛³ng, thل؛£ mأ¬nh trأھn ؤ‘أ، vأ ngل؛¯m nhأ¬n cل؛£nh bأ¬nh minh tuyل»‡t ؤ‘ل؛¹p vأ o sأ،ng sل»›m. Trong أ،nh ban mai, tiل؛؟ng sأ³ng biل»ƒn xأ´ bل» hأ²a cأ¹ng tiل؛؟ng giأ³ tل؛،o nأھn mل»™t bل؛£n hأ²a أ¢m tuyل»‡t vل»i ؤ‘em lل؛،i sل»± thئ° thأ،i, bأ¬nh an trong lأ²ng mل»—i du khأ،ch.

Mل»™t lئ°u أ½ cho bل؛،n lأ Eo Giأ³ cأ²n rل؛¥t hoang sئ، nأھn hل؛§u nhئ° khأ´ng cأ³ cأ،c dل»‹ch vل»¥ ل»ں ؤ‘أ¢y. Nل؛؟u ؤ‘ل؛؟n ؤ‘أ¢y chئ،i, bل؛،n nأھn chuل؛©n bل»‹ thل»©c ؤƒn ؤ‘ل»ƒ vل»«a cأ³ thل»ƒ thئ°ل»ںng thل»©c cل؛£nh ؤ‘ل؛¹p, vل»«a cأ³ mل»™t bل»¯a dأ£ ngoل؛،i ngoأ i trل»i ؤ‘ل؛§y thأ؛ vل»‹.

Nل؛±m ل»ں phأa ؤ‘أ´ng bأ،n ؤ‘ل؛£o Phئ°ئ،ng Mai, أ،n ngل»¯ bل»ںi thأ nh phل»‘ Quy Nhئ،n vل»›i dأ£y nأ؛i ؤ‘أ، chل؛،y dأ i ven biل»ƒn vأ mل»™t sل»‘ ؤ‘ل»‰nh nأ؛i cao nhئ° nأ؛i ؤگen, Hأ²n Mai, Hأ²n Yل؛؟n, Hأ²n Chأ³p Vأ¹ng cao nhل؛¥t khoل؛£ng 200-300 vأ ل»ں nئ،i xa nhل؛¥t cل»§a vأ²ng cung chأnh lأ ؤ‘ل»‹a danh Eo Giأ³. Ngay tل»« trأھn cung ؤ‘ئ°ل»ng ؤ‘ل؛؟n vل»›i Eo Giأ³, bل؛،n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c chiأھm ngئ°ل»،ng phل؛§n cل؛£nh thiأھn nhiأھn kأ¬ vؤ© qua nhل»¯ng hأ ng phi lao dل»چc hai bأھn con ؤ‘ئ°ل»ng nhل»±a trل؛£i dأ i, xa xa lأ nhل»¯ng dأ£y nأ؛i hأ¹ng vؤ©, sل»«ng sل»¯ng giل»¯a khأ´ng gian biل»ƒn xanh, cأ،t trل؛¯ng ؤ‘ل؛¹p tuyل»‡t diل»‡u.

ؤگل؛·c biل»‡t, Eo Giأ³ mل»›i xuل؛¥t hiل»‡n cung ؤ‘ئ°ل»ng ؤ‘i bل»™ tuyل»‡t ؤ‘ل؛¹p trأھn lئ°ng chل»«ng dأ£y nأ؛i, vل»›i hأ ng ngأ n bل؛c thang ؤ‘ئ°ل»£c dل»±ng vل»›i tay vل»‹n an toأ n, ؤ‘ل؛¹p mل؛¯t vأ nل»•i bل؛t vل»›i mأ u ؤ‘ل»ڈ gل؛،ch, trل؛¯ng.

Bأھn vأ،ch nأ؛i, cأ³ khأ، nhiل»پu hang ؤ‘ل»™ng ngل»™ nghؤ©nh nhئ° hang Kل»³ Co, hang Ba Nghأ©â€¦ thu hأ؛t rل؛¥t nhiل»پu chim yل؛؟n ؤ‘ل؛؟n sل»‘ng vأ lأ m tل»•. Quanh eo biل»ƒn lأ cأ،nh ؤ‘ل»“ng cل»ڈ xanh rأ¬, thل»‰nh thoل؛£ng bل؛،n sل؛½ gل؛·p nhل»¯ng ؤ‘أ n dأھ thل؛©n thئ، gل؛·m cل»ڈ, hoل؛·c 1 cل؛·p ؤ‘أ´i nأ o ؤ‘أ³ ra chل»¥p ل؛£nh cئ°ل»›i. Sأ،t ؤ‘أ³ lأ bأ£i “ؤگأ، ؤ‘ل؛»â€ vل»›i nhل»¯ng viأھn ؤ‘أ، nhئ° nhل»¯ng quل؛£ trل»©ng, ؤ‘ل»§ cأ،c kأch thئ°ل»›c vأ mأ u sل؛¯c, tل؛،o nأھn 1 bل»©c tranh thiأھn nhiأھn vأ´ cأ¹ng tئ°ئ،i ؤ‘ل؛¹p hأ؛t du khأ،ch khi ؤ‘ل؛؟n du lل»‹ch Quy Nhئ،n.

Tل»« vأ²ng eo dأ£y nأ؛i nأ y, bل؛،n cأ³ thل»ƒ bئ°ل»›c tل»«ng nhل»‹p lأھn bل؛c thang. Tل»« tل»« cل؛£m nhل؛n lل»‘i nhل»ڈ dل؛«n mل؛¯t bل؛،n ؤ‘ل؛؟n bل» biل»ƒn rل»™ng, “chل؛،m†gل؛§n hئ،n nhل»¯ng ؤ‘ل»£t sأ³ng أ o أ o vل»— tل»›i, tung bل»چt mأ،t rئ°ل»£i.

ؤگل؛؟n Eo Giأ³, ngoأ i viل»‡c thئ°ل»ںng ngoل؛،n ngل؛¯m cل؛£nh, khأ،m phأ،, sؤƒn ل؛£nh hay nل؛±m trأھn tل؛£ng ؤ‘أ، nghe tiل؛؟ng sأ³ng vل»—, du khأ،ch cإ©ng cأ³ thل»ƒ tham gia cأ،c hoل؛،t ؤ‘ل»™ng trل؛£i nghiل»‡m nhئ° cأ¢u cأ،, lل؛·n ngل؛¯m san hأ´, tل؛¯m biل»ƒn…

Cأ،ch ؤ‘i Eo Giأ³ tل»« Quy Nhئ،n

Hئ°ل»›ng dل؛«n cأ،ch ؤ‘i ؤ‘ل؛؟n Eo Giأ³: Tل»« thأ nh phل»‘ Quy Nhئ،n, cأ،c bل؛،n ؤ‘i theo ؤ‘ئ°ل»ng Vأµ Nguyأھn Giأ،p qua khل»ڈi cل؛§u Thل»‹ Nل؛،i ؤ‘ل»ƒ vأ o bأ،n ؤ‘ل؛£o Phئ°ئ،ng Mai, tiل؛؟p tل»¥c ؤ‘i theo quل»‘c lل»™ 19B ؤ‘ل»ƒ tل»›i trung tأ¢m thل»ƒ thao vؤƒn hأ³a xأ£ Nhئ،n Lأ½, tiل؛؟p tل»¥c ؤ‘i ؤ‘ل؛؟n ؤ‘ل»‹a danh Eo Giأ³. Sau khi vui chئ،i ل»ں Eo Giأ³ bل؛،n cإ©ng cأ³ thuأھ thل»ƒ thuyل»پn tل؛،i ؤ‘أ¢y ؤ‘ل»ƒ khأ،m phأ، tiل؛؟p Kل»³ Co.

Eo Giأ³ lأ mل»™t ؤ‘ل»‹a ؤ‘iل»ƒm du lل»‹ch nل»•i tiل؛؟ng hل؛¥p dل؛«n du khأ،ch bل»ںi vل»›i vل؛» ؤ‘ل؛¹p thiأھn nhiأھn hoang sئ، mأ khأ´ng kأ©m phل؛§n hأ i hoأ cل»§a sأ´ng nئ°ل»›c, mأ¢y trل»i vأ nأ؛i non hل»™i tل»¥. Lأ mل»™t trong nhل»¯ng ؤ‘iل»ƒm du lل»‹ch bل»¥i lأ½ tئ°ل»ںng, Eo Giأ³ vل؛«n mang trong mأ¬nh nأ©t ؤ‘ل؛¹p hoang sئ، vل»›i eo biل»ƒn xanh, bao quanh lأ nhل»¯ng dأ£y nأ؛i ؤ‘أ، cao vل»›i nhiل»پu hأ¬nh thأ¹ lل؛، mل؛¯t, tل؛،o thل؛؟ uل»‘n cong nhئ° muل»‘n أ´m trل»چn eo biل»ƒn hأ؛t giأ³ tuyل»‡t ؤ‘ل؛¹p nأ y. Phل؛£i chؤƒng chأnh vأ¬ thل؛؟ mأ nئ،i ؤ‘أ¢y ؤ‘ئ°ل»£c gل»چi vل»›i cأ،i tأھn – Eo Giأ³.

ؤگi ؤ‘ل؛؟n gل؛§n, Eo Giأ³ Quy Nhئ،n nhئ° mل»™t eo biل»ƒn nhل»ڈ ؤ‘ئ°ل»£c bao bل»چc che chل؛¯n bل»ںi nhل»¯ng rل؛·ng nأ؛i ؤ‘أ، cao duyأھn dأ،ng uل»‘n lئ°ل»£n “أ´m trل»چn†lل؛¥y bأ£i biل»ƒn. Khأ´ng thua kأ©m bل؛¥t kأ¬ bأ£i biل»ƒn nأ o cل»§a miل»پn Trung, Eo Giأ³ sل»ں hل»¯u lأ n nئ°ل»›c trong xanh bأھn bل» cأ،t vأ ng rل»±c أ³ng أ،nh, nhل»¯ng con sأ³ng rأ¬ rأ o, أ o أ o vل»— vأ o nhل»¯ng bل» ؤ‘أ، gل؛p ghل»پnh, toل؛£ bل»چt trل؛¯ng xأ³a mأ،t lل؛،nh. Dئ°ل»›i lأ n nئ°ل»›c xanh trong vل؛¯t lأ nhل»¯ng ؤ‘أ n cأ، nhل»ڈ tung tؤƒng bئ،i lل»™i giل»¯a nhل»¯ng rل؛·ng san hأ´ tuyل»‡t ؤ‘ل؛¹p ؤ‘ل؛§y mأ u sل؛¯c.

>>Xem thأھm : Kinh Nghiل»‡m ؤ‘i QUy Nhئ،n Bأ¬nh ؤگل»‹nh

Nأ©t ؤ‘ل»™c ؤ‘أ،o cuل»‘n hأ؛t cل»§a Eo Giأ³ ؤ‘ئ°ل»£c tل؛،o nأھn tل»« ؤ‘أ، vأ nئ°ل»›c. Trل؛£i qua bao nؤƒm thأ،ng nئ°ل»›c chل؛£y ؤ‘أ، mأ²n, vأ quأ، trأ¬nh phong hأ³a cل»§a giأ³ biل»ƒn ؤ‘أ£ tل؛،o nأھn 19 hang yل؛؟n vل»›i nhل»¯ng cأ،i tأھn rل؛¥t ngل»™ nghؤ©nh nhئ° hang Kل»³ Co, hang Ba Nghأ©, hang Dئ،i, hang Sل»©c Khل»ڈe…Cإ©ng nhل» vل؛y mأ bأ،n ؤ‘ل؛£o Phئ°ئ،ng Mai ؤ‘أ£ trل»ں thأ nh ؤ‘ل»‹a phئ°ئ،ng cأ³ nhiل»پu hang chim yل؛؟n ؤ‘ل»©ng thل»© hai ل»ں nئ°ل»›c ta sau Nha Trang.

ؤگi Eo Giأ³ ؤ‘ل»«ng bل»ڈ qua Kل»³ Co

Kل»³ Co ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘أ،nh giأ، lأ bأ£i biل»ƒn ؤ‘ل؛¹p nhل؛¥t ل»ں Bأ¬nh ؤگل»‹nh, dأ¹ khأ´ng tأھn tuل»•i bل؛±ng biل»ƒn ؤگأ Nل؛µng, biل»ƒn Phأ؛ Yأھn, hay cأ،c bأ£i biل»ƒn ل»ں Nha Trang nhئ°ng biل»ƒn Kل»³ Co vل؛«n nhل؛n ؤ‘ئ°ل»£c sل»± lل»±a chل»چn cل»§a rل؛¥t nhiل»پu du khأ،ch. Sل»ں hل»¯u lأ n nئ°ل»›c biل»ƒn trong xanh mأ u ngل»چc bأch, bأ£i biل»ƒn rل»™ng, cأ،t trل؛¯ng quyل؛؟n rإ© vأ nhل»¯ng rل؛·n san hأ´ ؤ‘ل»§ mأ u sل؛¯c, hأ¬nh dأ،ng… Kل»³ Co lأ mل»™t trong nhل»¯ng ؤ‘iل»ƒm ؤ‘ل؛؟n khأ´ng thل»ƒ bل»ڈ qua khi ؤ‘i du lل»‹ch Bأ¬nh ؤگل»‹nh.

>>> Xem thأھm : Hئ°ل»›ng dل؛«n ؤ‘i Kل»³ Co tل»« Quy Nhئ،n

Trئ°ل»›c ؤ‘أ¢y, ؤ‘ل»ƒ di chuyل»ƒn ؤ‘ل؛؟n Kل»³ Co, bل؛،n chل»‰ cأ³ thل»ƒ chل»چn tأ u cأ،, ngأ y nay cأ²n cأ³ thأھm dل»‹ch vل»¥ tour ra ؤ‘ل؛£o bل؛±ng cano kل؛؟t hل»£p lل؛·n ngل؛¯m san hأ´. Ngoأ i ra, bل؛،n cإ©ng cأ³ thل»ƒ chل»چn cأ،ch ra Kل»³ Co bل؛±ng ؤ‘ئ°ل»ng bل»™, tuy nhiأھn ؤ‘oل؛،n ؤ‘ئ°ل»ng di chuyل»ƒn khأ، nguy hiل»ƒm vأ¬ phل؛£i vئ°ل»£t qua ؤ‘ل»“i nأ؛i, lل؛،i cأ²n dل»… bل»‹ lل؛،c ؤ‘ئ°ل»ng.

Dأ¹ ؤ‘ئ°ل»ng ؤ‘i khأ، khأ³ khؤƒn, vل؛¥t vل؛£ nhئ°ng cل؛£nh ؤ‘ل؛¹p ل»ں ؤ‘أ¢y khأ´ng hل»پ khiل؛؟n bل؛،n thل؛¥t vل»چng, bأ£i biل»ƒn quyل؛؟n rإ© vأ lأ n nئ°ل»›c biل»ƒn trong xanh sل؛½ khiل؛؟n bل؛،n ngay lل؛p tل»©c muل»‘n ؤ‘ل؛¯m mأ¬nh trong lأ n nئ°ل»›c biل»ƒn mأ،t lل؛،nh, vui chئ،i trأھn bأ£i biل»ƒn. Tل؛،i Kل»³ Co, bل؛،n cأ³ thل»ƒ cل؛¯m trل؛،i trأھn bأ£i biل»ƒn, thئ°ل»ںng thل»©c hل؛£i sل؛£n vأ tha hل»“ chل»¥p ل؛£nh “sل»‘ng ل؛£o†ؤ‘ل»§ kiل»ƒu.

Kل»³ Co, Eo Giأ³ lأ nhل»¯ng cل؛£nh ؤ‘ل؛¹p nل»•i tiل؛؟ng nhل؛¥t ل»ں Bأ¬nh ؤگل»‹nh mأ bل؛،n khأ´ng nأھn bل»ڈ qua, vل؛y thل»i ؤ‘iل»ƒm nأ o lأ tل»‘t nhل؛¥t ؤ‘ل»ƒ ؤ‘ل؛؟n vل»›i 2 cل؛£nh ؤ‘ل؛¹p nأ y chأnh lأ tل»« thأ،ng 2 – thأ،ng 4, hoل؛·c thأ،ng 6 – thأ،ng 9. Thل»i gian nأ y, thل»i tiل؛؟t Bأ¬nh ؤگل»‹nh nل؛¯ng ؤ‘ل؛¹p, أt mئ°a rل؛¥t thأch hل»£p cho mل»™t chuyل؛؟n khأ،m phأ، biل»ƒn ؤ‘ل؛£o vأ cإ©ng giأ؛p cho nhل»¯ng bل»©c ل؛£nh cل»§a bل؛،n lung linh hئ،n. Mل؛·c dأ¹ thل»i tiل؛؟t ل»ں Bأ¬nh ؤگل»‹nh khأ، ل»•n ؤ‘ل»‹nh nhئ°ng ؤ‘ل»ƒ chuyل؛؟n ؤ‘i trل»چn vل؛¹n hئ،n, bل؛،n nأھn tham khل؛£o thل»i tiل؛؟t trئ°ل»›c khi lأھn ؤ‘ئ°ل»ng nhأ©!

Gل؛§n Eo Giأ³ lأ khu nghل»‰ dئ°ل»،ng FLC Quy Nhئ،n sang trل»چng, sأ،t bأ£i biل»ƒn vأ cإ©ng lأ khu nghل»‰ dئ°ل»،ng chل؛¥t lئ°ل»£ng nhل؛¥t ل»ں Quy Nhئ،n. Bأھn cل؛،nh ؤ‘أ³, bل؛،n cإ©ng cأ³ thل»ƒ chل»چn nhل»¯ng khأ،ch sل؛،n giأ، rل؛» ل»ں khu vل»±c trung tأ¢m thأ nh phل»‘ Quy Nhئ،n, giأ، chل»‰ tل»« 250.000ؤگ – 500.000ؤگ/phأ²ng/ngأ y. Bل؛،n cأ³ thل»ƒ chل»چn nhل»¯ng khأ،ch sل؛،n ل»ں khu vل»±c ven biل»ƒn trأھn ؤ‘ئ°ل»ng An Dئ°ئ،ng Vئ°ئ،ng, ؤ‘ئ°ل»ng Xuأ¢n Diل»‡u hoل؛·c trل»¥c ؤ‘ئ°ل»ng nhل»™n nhل»‹p Trل؛§n Hئ°ng ؤگل؛،o… Ngoأ i khأ،ch sل؛،n, bل؛،n cإ©ng cأ³ thل»ƒ chل»چn cأ،c homestay ؤ‘ئ°ل»£c thiل؛؟t kل؛؟ xinh xل؛¯n, ؤ‘أ،ng yأھu ؤ‘ل»ƒ cأ³ cل؛£m giأ،c nhئ° ؤ‘ang ل»ں nhأ .

>>>Xem thأھm : Cل؛©m nang du lل»‹ch Quy Nhئ،n

Mل»™t sل»‘ lئ°u أ½ ؤ‘ل»ƒ cأ³ chuyل؛؟n du lل»‹ch Eo Giأ³ trل»چn vل؛¹n

  • Kل»³ Co lأ bأ£i biل»ƒn ؤ‘ل؛¹p ل»ں Quy Nhئ،n, nhئ°ng hiل»‡n tل؛،i ل»ں ؤ‘أ¢y chئ°a cأ³ dل»‹ch vل»¥ lئ°u trأ؛, vأ¬ thل؛؟ nل؛؟u muل»‘n cل؛¯m trل؛،i, bل؛،n cأ³ thل»ƒ mang theo lل»پu nhأ©! Bأ£i biل»ƒn ل»ں ؤ‘أ¢y khأ، rل»™ng, bل؛،n cأ³ thل»ƒ thoل؛£i mأ،i tل؛،o mل»™t khأ´ng gian lأ tئ°ل»ںng cho mل»™t chuyل؛؟n nghل»‰ ؤ‘أھm tل؛،i ؤ‘أ¢y.
  • Mأ¹a nل؛¯ng lأ thل»i ؤ‘iل»ƒm tل»‘t nhل؛¥t ؤ‘ل»ƒ ؤ‘i du lل»‹ch Kل»³ Co, Eo Giأ³ tuy nhiأھn, thل»i tiل؛؟t nل؛¯ng nأ³ng nhiل»پu lأ؛c cإ©ng lأ m bل؛،n khأ³ chل»‹u. Nأھn mang theo kem chل»‘ng nل؛¯ng, kأnh rأ¢m, nأ³n rل»™ng vأ nh, أ،o khoأ،c ؤ‘ل»ƒ trأ،nh da bل»‹ ؤ‘en sل؛،m sau chuyل؛؟n ؤ‘i.
  • Khi mua tour ؤ‘i Kل»³ Co hoل؛·c mua sل؛¯m ل»ں Quy Nhئ،n, bل؛،n nأھn hل»ڈi giأ، trئ°ل»›c, cأ³ thل»ƒ mل؛·c cل؛£ ؤ‘ل»ƒ trأ،nh bل»‹ chل؛·t chأ©m nhأ©!

Video hئ°ل»›ng dل؛«n ؤ‘i Eo Giأ³

Cأ،c bل؛،n thل؛¥y thل؛؟ nأ o , mأ¬nh thأ¬ mأ¬nh thأch rل»“i ؤ‘أ³ . Cأ¹ng ؤ‘ل؛؟n QUy Nhئ،n vأ ؤ‘i Eo Giأ³ ngay hأ´m nay thأ´i nأ o .

Tags: du lل»‹ch quy nhئ،n

Khأ،ch sل؛،n ؤ‘أ£ xem

Bạn đang xem bài viết: Eo Gió có gì? Kinh nghiệm đi Eo Gió Quy Nhơn chơi tẹt ga cả ngày. Thông tin do Genz Style chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.